Het bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier moet over. Uiterlijk 1 januari 2010 moet het vernieuwde bestemmingsplan door de raad zijn, omdat de gemeente ermee aan de slag wil.

Het bestemmingplan voor het Zeeheldenkwartier moet opnieuw worden gemaakt, omdat het bij de raad ingediende voorstel barstte van de fouten. Dat bleek tijdens de commissievergadering over het bestemmingplan met verantwoordelijk wethouder Frits Huffnagel (VVD, binnenstad), vlak voor het zomerreces. Het plan had goedgekeurd moeten worden tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer, maar dat ging niet door. Het Presidium van de raad besloot het bestemmingplan niet in behandeling te nemen en verwacht een nieuw voorstel van het college.

De lijst met omissies is lang. Zo stonden Hotel Sebel en het Delta Hotel niet aangemerkt als hotel. In totaal waren er op basis van de zienswijzen 21 wijzigingen op de plankaart die het college gegrond achtte. Deze worden meegenomen bij de nieuwe versie. Volgens een woordvoerder van Huffnagel moet de nieuwe versie nog dit jaar af zijn en door de raad worden behandeld.

Hoogwaardig

Huffnagel schreef aan de raad dat de commissievergadering niet naar zijn tevredenheid was verlopen. “De komende tijd zal ik mij inspannen een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan te ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van bewoners, bedrijven in het Zeeheldenkwartier en die van de gemeente”, aldus de wethouder. Huffnagel zei zelf dat aanpassing na het ontdekken van zoveel fouten niet aan de orde was, omdat er mogelijk nog meer – nog onontdekte – fouten in zaten.

Volgens een aantal indieners van zienswijzen bestaat nu veel onduidelijkheid. Het college van b en w had de inspraak op het bestemmingsplan niet van toepassing verklaard, omdat het een conserverend bestemmingsplan is. Een van de indieners, Henk Boenders, is gepensioneerd drukker, voormalig bestuurslid van Bewonersorganisatie De Groene Eland, oud-directeur van buurtbeheerbedrijf Bboz en is zijn rechtenstudie aan het afronden. “Als je een bestemming van de Elandstraat en Piet Heinplein verklaart tot voetgangersgebied, noem ik dat niet conserverend”. Hij heeft een week besteed aan het indienen van een zienswijze. “De kaart op internet is niet goed leesbaar, dus je moet naar het stadhuis en dan met een kopie naar huis, om het goed te bestuderen. Bovendien heeft de gemeente ons niet speciaal laten weten dat we zienswijzen konden indienen, maar wees de Kamer van Koophandel ons erop”. De reactie op zijn zienswijze vindt hij ondermaats. “Ze hebben niet eens gereageerd op mijn suggestie om het Prins Hendrikplein als groengebied te bestempelen, omdat alle pleinen in Zeeheldenkwartier een verkeersfunctie zouden hebben. Dat klopt niet en met een groen bestemming kan worden voorkomen dat het Prins Hendrikplein wordt doorsneden door bijvoorbeeld tramrails. Ik vind het erg belangrijk dat de kern van dat plein onaantastbaar blijft”.

Beterschap

Een ander bezwaar van Boenders is dat de regels van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) niet zijn gevolgd, omdat burgers en maatschappelijke organisaties niet zijn betrokken bij het ontwerp van het bestemmingsplan. Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland klaagden hierover in hun zienswijze. Zij krijgen gelijk en het college belooft beterschap, maar Boenders krijgt geen gelijk onder het mom dat het een conserverend bestemmingsplan betreft. “Dat is in tegenspraak met het plan, waar niet alle bestaande situaties worden gehandhaafd”.

Mevrouw Achou Zhang, die per abuis door het college de heer wordt genoemd, wist al wel vier jaar dat het bestemmingsplan er ging komen. Dat komt mede door haar rol als secretaris van de ondernemersvereniging. “Ik vond het erg merkwaardig dat mijn hotel er niet als hotel in stond. Ik moest er wel om lachen”, zegt zij lachend. Zeker ook omdat een hotel aan de Laan van Meerdervoort wel de juiste bestemming had gekregen, terwijl dat minder lang bestaat dan hotel Sebel (1978). Bovendien was zij bij de voorgesprekken voor het bestemmingplan aanwezig geweest. Ze heeft er alle vertrouwen in dat haar hotel in het nieuwe bestemmingsplan de juiste aanduiding krijgt. “Dat gaat helemaal goed komen”, aldus Zhang.

Wet

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat plannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Het huidige bestemmingsplan voor Zeeheldenkwartier dateert van begin jaren tachtig. De gemeenten hebben wel een overgangsperiode gekregen van vijf jaar sinds het ingaan van de wet op 1 januari 2008. Bovendien is de bestemmingsplanprocedure ingekort tot 24 weken, wat het halen van de termijn gemakkelijker moet maken.

Den Haag moet alle bestemmingsplannen voor 1 januari 2013 vernieuwd moet hebben. Lukt dat niet, dan mogen voor het gebied met het verouderde bestemmingsplan geen leges meer worden gerekend. Andere sancties voor een te late actualisering van het bestemmingsplan is er niet, laat het ministerie van VROM weten. Bouwvergunningen worden gewoon getoetst en afgegeven, maar daar mogen geen leges meer over worden geheven.