Wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) is boos op demissionair minister Piet Hein Donner. Die dreigt te korten op het bijstandsbudget van gemeenten op basis van prognoses van het Centraal Planbureau. Kool noemt die cijfers boterzacht en kampt intussen met een groeiende groep jeugdwerklozen in Den Haag van 80 per maand.

“Het zijn prognoses over de aantrekkende werkgelegenheid. In de praktijk is het heel moeilijk om een groep mensen die aan de kant staat weer aan het werk te krijgen. In de economisch moeilijke jaren tachtig is zo ‘een verloren generatie’ ontstaan, een groep jongeren die ondanks diploma’s niet aan het werk kwam; want toen de werkgelegenheid weer aantrok kozen werkgevers niet voor hen, maar voor jongeren die net van de opleiding kwamen. Dát wilden we deze keer voorkomen”, zegt Kool.

Gemeenten krijgen naar aanleiding van nieuwe CPB-cijfers in 2010 minder geld van het Rijk voor bijstandsuitkeringen dan hen eerder is gemeld. Dit komt volgens een schrijven van Donner doordat het CPB nu minder werklozen verwacht dan eind vorig jaar. Dit werkt rechtstreeks door in het bijstandsbudget van gemeenten. Het betekent voor Den Haag een korting van tien procent, € 28,4 miljoen.

De wethouder vindt dat Donner met zijn aankondiging vooruitloopt op de feiten. “De gemeenten voeren een landelijke wet uit en krijgen daar een rijksbijdrage voor. En mensen hebben recht op bijstand. Wij kunnen niet zeggen: u krijgt geen bijstand want het ministerie heeft berekend dat u al weer aan het werk zou zijn”.

Vooral de jeugdwerklozen kosten de gemeenten veel geld. Den Haag kampt met een tekort van € 22,5 miljoen. Speciaal voor deze groep zijn afspraken  gemaakt met het bedrijfsleven om deze groep weer aan het werk te helpen, maar die helpen niet volledig, vooral in de bouw blijft het probleem, aldus de wethouder. Sinds vorig jaar bestaat de Wet Investeren in Jongeren. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om jongeren tot 27 jaar aan werk of een opleiding te helpen of anders klaar te stomen voor die baan of die opleiding. “Het ministerie ging er daarbij vanuit dat twee van de drie jongeren meteen een inkomen uit werk óf studiefinanciering zouden krijgen. Alleen die derde zou dan nog bijstand krijgen. De rijksbijdrage voor uitkeringen aan jongeren zijn op grond daarvan met twee derde teruggebracht. Ondanks het feit dat Den Haag alles op alles zet om jongeren aan werk of scholing te helpen, wat het ministerie ook erkent, groeit de jeugdwerkloosheid hard. Begin dit jaar stonden er 1700 jongeren aan de kant, inmiddels zijn het er 2200. Wij schatten de kosten aan uitkeringen voor deze groep voor het lopende jaar op 28 miljoen euro. Het Rijk draagt maar 6 miljoen bij, en nu wordt er op grond van de CPB-prognoses nog eens een half miljoen euro weggehaald van de rijksbijdrage aan de uitvoering van de WIJ. Wij moeten maar zien waar we die 22,5 miljoen euro vandaan moeten halen”, stelt Kool.

De wethouder hoopt deze kwestie in de tweede helft van augustus met Donner te bespreken.