Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA moet ook bezuinigen en daar zal iedereen iets van merken. De zorgpremie en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, de hypotheekrenteaftrek is niet langer onaantastbaar, de sociale voorzieningen gaan op de schop en de gemeenten krijgen meer zeggenschap, bijvoorbeeld over de openstelling van winkels op zondag.

De verplichte winkelsluiting op zondag is onder het nieuwe kabinet van de baan. De wet wordt hierop aangepast en gemeenten mogen zelf desgewenst nadere regels bepalen. Dat staat in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’van VVD en PvdA. Het is nog voorlopig, komend weekend buigen de leden van de partijen zich erover. Zij mogen ja of nee zeggen, wijzigen is niet mogelijk.

Decentralisaties

De decentralisaties van rijkstaken op het gebied van jeugdzorg, zorg en sociale voorzieningen gaan door. Voor de laatste komt er een nieuwe Participatiewet waarin diverse regelingen zoals de  Wet werk en Bijstand (WWB) en de Wajong worden ondergebracht. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging, ofwel de Wet maatschappelijke ondersteuning en de AWBZ. Het komend kabinet wil met de decentralisaties effectiever zijn, gemeenten staan dichter bij de burger, en geld besparen. Toezicht wordt minder, de regelgeving wordt teruggebracht en het vermindert een dubbeling in taken.

Financiering van zorg wordt inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag verdwijnt. Voor 2017 gaan VVD en PvdA uit van een nominale premie van € 400. Het bestaande eigen risico gaat over in een  inkomensafhankelijk eigen risico. De zorgkosten blijven gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers. Spoedeisende zorg kost €50 als het niet echt spoedeisend is.

Topinkomens en onderwijs

De salarissen van de ministers gaan niet omhoog en het komende kabinet maakt een einde aan de hoge salarissen in de (semi-)publieke sector. De norm wordt 100% in plaats van 130% van een ministerssalaris. In onderwijs wordt extra geïnvesteerd en de langstudeerboete is van de baan. Hiertegenover komt een leenstelsel te staan. Studenten moeten geld voor hun studie lenen, de basisbeurs verdwijnt. De OV jaarkaart voor studenten verdwijnt en wordt vervangen door een kortingskaart. Gratis schoolboeken gaan ook tot het verleden behoren. Op sportgebied staakt de komende regering de pogingen om de Olympische Spelen naar Nederland te halen.

Wonen

De hypotheekrenteaftrek gaat per 2014 omlaag, ook voor mensen die al een hypotheek hebben. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. Woningbouwcorporaties mogen straks alleen nog sociale huurwoningen en  maatschappelijk vastgoed bouwen, verhuren en beheren. Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden.

Huishouduitkeringstoets

In 2015 komt er een huishouduitkeringstoets. Het normbedrag van de WWB gaat omlaag als in een huishouden meer inwonende volwassenen aanwezig zijn. In tegenstelling tot de door wethouder Henk Kool van Sociale Zaken bestreden huishoudtoets worden inkomsten van gezinsleden binnen het huishouden niet verrekend met de uitkering van de bijstandsontvanger, zodat werken lonend is en niet direct consequenties heeft voor de overige gezinsleden. Elk van de gezinsleden blijft een zelfstandig recht op bijstand houden.